Termos de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679
1.- INFORMACIÓN SOBRE O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS:
A responsable do tratamento dos datos solicitados a través dos sitios web https://www.mercedespeon.gal (en diante, a ?Web? ou o ?Sitio Web?) é DISCOTROMPO, S.L., con C.I.F. nº B 15773864, con domicilio en Lugar de Oza 102, Concello de Oza-Cesuras, CP 15380, e inscrita en Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 2444 xeneral, folio 130 folla número C-26.252, inscripción 4.. En diante www.mercedespeon.gal.
Podes poñerche en contacto con DISCOTROMPO, S.L.,, para calquera aspecto relacionado con esta política de privacidad, na dirección de correo electrónico: info@mercedespeon.gal.

2.- RECOLLEITA, TRATAMENTO E USO DOS DATOS PERSOAIS NA WEB.
En base ao disposto no Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) informámoslle que para facer uso algúns dos servizos que lles ofrece a nosa web, pode ser necesario que nos forneza determinados datos de carácter persoal que serán incorporados a ficheros automatizados.
Cumprindo coas novas disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do PE e do Consello de 27 de Abril de 2016 , cuxas normas serán de obrigado cumprimento a partir de maio de 2018, relativas á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE ( Reglamento xeral de protección de datos ), informamos de que o responsable do tratamento dos datos é Mercés Peón con domicilio social en Lugar de Oza 102, Concello de Oza-Cesuras, CP 15380, España.

Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679
POLÍTICA DE PRIVACIDAD E PROTECCIÓN DE DATOS

1.- INFORMACIÓN SOBRE O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS:
A responsable do tratamento dos datos solicitados a través dos sitios web https://www.mercedespeon.gal (en diante, a ?Web? ou o ?Sitio Web?) é DISCOTROMPO, S.L., con C.I.F. nº B 15773864, con domicilio en Lugar de Oza 102, Concello de Oza-Cesuras, CP 15380, e inscrita en Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 2444 xeneral, folio 130 folla número C-26.252, inscripción 4.. En diante www.mercedespeon.gal.
Podes poñerche en contacto con DISCOTROMPO, S.L.,, para calquera aspecto relacionado con esta política de privacidad, na dirección de correo electrónico: info@mercedespeon.gal.

2.- RECOLLEITA, TRATAMENTO E USO DOS DATOS PERSOAIS NA WEB.
En base ao disposto no Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) informámoslle que para facer uso algúns dos servizos que lles ofrece a nosa web, pode ser necesario que nos forneza determinados datos de carácter persoal que serán incorporados a ficheros automatizados.
Cumprindo coas novas disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do PE e do Consello de 27 de Abril de 2016 , cuxas normas serán de obrigado cumprimento a partir de maio de 2018, relativas á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE ( Reglamento xeral de protección de datos ), informamos de que o responsable do tratamento dos datos é Mercés Peón con domicilio social en Lugar de Oza 102, Concello de Oza-Cesuras, CP 15380, España.


3.2. POR CANTO TEMPO CONSÉRVANSE Os DATOS PERSOAIS SOLICITADOS?
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.
4.- LEGITIMACIÓN:
O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que legitiman o mesmo:
 A solicitude de información www.mercedespeon.gal, cuxos términos e condicións poñeranse á túa disposición en todo caso.
 O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidad, que trala lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casilla disposta ao efecto.
No caso de que non nos facilites os teus datos ou os fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.


5.- DESTINATARIOS:
Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a www.mercedespeon.gal, salvo obrigación legal.
Como encargados de tratamento, trabábamos cos seguintes proveedores de servizos, que se comprometeron ao cumprimento das disposicións normativas de aplicación en materia de protección de datos, no momento do seu contratación:
? Google LLC, con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estados Unidos, que presta os servizos de GSuite, consistentes en 

6.- DEREITOS:
Como interesado que nos proporcionaches os teus datos persoais, tes pleno dereito a obter confirmación sobre si en www.mercedespeon.gal estamos tratando os teus datos persoais, e en concreto estás facultado para ejercitar os seguintes dereitos que a normativa en materia de protección de datos recoñéceche, conforme ao previsto na mesma:

 Dereito de ACCESO aos teus datos persoais.
 Dereitos de solicitar a RECTIFICACIÓN dos datos inexactos.
 Dereito de solicitar o seu SUPRESIÓN cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 En determinadas circunstancias, poderás solicitar a LIMITACIÓN DO TRATAMENTO dos teus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamaciones.
 En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán ejercitar o seu dereito de OPOSICIÓN ao tratamento dos seus datos. Deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamaciones.
 En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás solicitar o seu dereito á PORTABILIDAD dos datos.
Poderás exercer tales dereitos dirixindo unha comunicación á dirección postal e/ou de correo electrónico que se fai constar no apartado ?1. Información sobre o responsable do tratamento dos datos persoais.


Ademais, no caso de que se vulnerou calquera dos teus dereitos, o interesado ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid ou a través da sé electrónica da AEPD: https://sedeagpd.gob.é/sé-electronica-web/ 


7.- RESPONSABILIDADES:
www.mercedespeon.gal realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer neste Sitio web.
www.mercedespeon.gal non se responsabiliza daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos que puidesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa ou indirectamente, a través deste Sitio web. A presenza de links neste Sitio web, salvo manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade meramente informativa, polo que en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos. Estes enlaces non representan ningún tipo de relación entre www.mercedespeon.gal e os particulares ou empresas titulares dos Sitios webs aos que pode accederse mediante estes enlaces.
www.mercedespeon.gal resérvase o dereito de retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no seu Sitio web.
8.- NAVEGACIÓN, ACCESO E SEGURIDADE:
O acceso, navegación e utilización desta páxina web implica pola túa banda a aceptación expresa e sen reservas de todos os términos da presente Política de Privacidad e Protección de datos, tendo a mesma validez e eficacia que calquera contrato celebrado por escrito e asinado. Neste sentido, entenderase por Usuario á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades, gratuitas ou onerosas, desenvolvidas no Sitio Web.
O acceso, navegación e utilización deste Sitio web supón a aceptación expresa e sen reservas de todas as advertencias legais, condicións e términos de uso contidas no presente Política de Privacidad e Protección de datos. www.mercedespeon.gal realiza os máximos esforzos para que a navegación realícese nas mellores condicións e evitar os prexuízos de calquera tipo que puidesen ocasionarse durante a mesma. www.mercedespeon.gal non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web sexa ininterrumpido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano. En ningún caso www.mercedespeon.gal será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e o uso da páxina Web, incluíndose pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus, nin se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. Os servizos ofertados neste Sitio web só poden ser utilizados correctamente si cúmprense as especificaciones técnicas para as que foi deseñado.
Queda prohibido o acceso a este Sitio Web por parte de menores de 14 anos, salvo que conten coa autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vigente. En todo caso, presumirase que o acceso realizado por un menor ao Sitio Web realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais.


9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Este Sitio web e os contidos que alberga, atópanse protexidos polas leis de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación. O acceso a este Sitio web non outorga aos usuarios dereito, nin titularidad algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual dos contidos que alberga este Sitio web. Si o usuario transfire software deste Sitio web ao seu terminal, non poderá diseccionarlo para o seu estudo, ou descompilarlo, traducir a versión do código obxecto orixinal ou a súa linguaxe a outro código ou linguaxe. O nome comercial, as marcas, logos, produtos e servizos que contén este Sitio web atópanse protexidos por lei. www.mercedespeon.gal se reserva a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen ou infrinjan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.
10- CONDICIÓNS ADICIONAIS:
O usuario que introduce os datos, é o responsable único e final da veracidad da información fornecida no servizo e nas modificacións dos mesmos que poida realizar ata a finalización do mesmo.
11.- INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS:
www.mercedespeon.gal non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisiones, interrupcións, virus informáticos, averías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a www.mercedespeon.gal; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas no seu Centro de Procesos de Datos, de liñas telefónicas, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos; nin tampouco de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisiones ilexítimas fose do control da empresa.
Así mesmo, se exonera a www.mercedespeon.gal de toda responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisiones, na información facilitada pola empresa sempre que proceda de fontes alleas.
12.- ACTUALIZACIÓN E MODIFICACIÓN DA INFORMACIÓN:
A información que aparece neste Sitio web é a vigente na data da súa última actualización. www.mercedespeon.gal resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información deste Sitio web, podendo limitar ou non permitir o acceso ao mesmo. Non se poderá alterar, cambiar, modificar, ou adaptar este Sitio web. Con todo, www.mercedespeon.gal se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento, cantos cambios e modificacións estime convenientes, podendo facer uso de tal facultade en calquera momento e sen previo aviso.
13.- LEI APLICABLE E JURISDICCIÓN:
As presentes Condicións rexeranse e interpretarán de acordo coa lexislación común española. Para cantas cuestións puidesen xurdir sobre a interpretación, cumprimento, rescisión ou resolución das Condicións Xerais, as Partes sométense á jurisdicción e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña. Non obstante o anterior, de conformidad coa lexislación española, para cantas cuestións puidesen xurdir en relación con estas Condicións Xerais serán competentes os xulgados e tribunais do domicilio que resulte de aplicación, de conformidad co artigo 52 da Lei de Enjuiciamiento Civil ou norma sustitutiva aplicable en cada momento.

Data última actualización: 09 de maio de 2018.

USO DE COOKIES NA WEB
DISCOTROMPO S.L. infórmalle que a súa páxina web si utiliza cookies. Ver anexo específico para información.
Cookie é un fichero que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.. O navegador do usuario memoriza cookies no disco duro soamente durante a sesión actual ocupando un espazo de memoria mínimo e non prexudicando ao ordenador. As cookies non conteñen ningunha clase de información persoal específica, e a maioría das mesmas bórranse do disco duro ao finalizar a sesión de navegador (as denominadas cookies de sesión).
A maioría dos navegadores aceptan como estándar ás cookies e, con independencia das mesmas, permiten ou impiden en axústelos de seguridade as cookies temporais ou memorizadas. Sen o seu expreso consentimento mediante a activación das cookies na súa navegador esta web non enlazará nas cookies os datos memorizados cos seus datos persoais.